ОБЩИ УСЛОВИЯ
на

„ОЗЕИР ГРУП“ ООД

 

Раздел I „ПРЕДМЕТ“

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ОЗЕИР ГРУП“ ООД, гр. София, район „Триадица“, ул. „Гургулят“ № 33, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.ozeirgroup.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Раздел ІІ „ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА“

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ОЗЕИР ГРУП“ ООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Гургулят“ № 33;
 3. Вписване в публични регистри: ЕИК: 203358360;
 4. Данни за кореспонденция: телефон: 00359883787800;e-mail: [email protected]
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 555

факс: (02) 91 53 525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: п.к. 1000, гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Раздел III „ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на следния интернет адрес, а именно: www.ozeirgroup.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Всички цени, обявени в сайта, са във валута „евро“ (€).

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответния e-mail и парола за достъп.

(3) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при заявяването на стоките, в случай, че същият прави поръчка без регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Раздел IV „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки Ползвателят може да се регистрира по електронен път в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и да подаде заявление за поръчка, използвайки личните данни и информацията, въведени от него във вече създадения профил, или да подаде заявление за поръчката без да се регистрира в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) За създаването на профил в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Ползвателят е необходимо да извърши следните действия:

 1. На началната страница на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН да избере бутона „Вход“;
 2. Да избере бутона „Create an account”;
 3. В раздел „Register” да въведе следните данни:
 4. 1. Актуален email адрес;
 5. 2. Парола.
 6. След прочитането на правилата за поверителност да избере бутона „Register”, с което да завърши регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) При създаването на профил в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, с попълване на данните си и натискане на бутона „Register“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят e-mail адрес.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При промяна на Основния контактен електронен адрес Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(3) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Раздел V „ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА“

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) За сключване на договор за покупко-продажба на стоки и услуги чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без регистрация, Ползвателят следва да извърши следните действия по оформяне/заявяване на поръчката:

 1. следва да избере/заяви избраните от него количества на стоки и услуги чрез натискане на бутона „Купи“, при което заявените количества стоки и услуги се прехвърлят в неговата потребителска „Кошница“.
 2. В случай, че Ползвателят има ПРОМО код за отстъпка, той може да го въведе и да избере бутона „Прилагане на ПРОМО код“
 3. От потребителската кошница да избере бутона „Приключване на поръчката“.
 4. В раздел „Адрес за фактуриране“ следва задължително да предостави неговите лични данни, измежду които:
 5. 1. Име / Фирма;
 6. 2. Фамилия;
 7. 3. Държава;
 8. 4. Улица или квартал;
 9. 5. Град;
 10. 6. Област;
 11. 7. Пощенски код;
 12. 8. Телефонен номер;
 13. 9. Електронна поща;
 14. След прочитането на правилата и условията на сайта да маркира квадратчето, с което декларира, че е съгласен с тях;
 15. Да избере бутона „Continue to payment”;
 16. Да заплати поръчката чрез избрания/наличния метод за плащане;
 17. Да завърши поръчката.

(3) При подаването на заявление за сключване на договор за покупко-продажба на стоки и услуги чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят, направил регистрация в сайта на Доставчика и влязъл в профила си, извършва стъпките по ал. 2, използвайки личните данни и информацията, предоставена от него при създаването на профила.

(4) Договорът се сключва на български или на английски език.

(5) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(6) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) При договор за покупко-продажба на стоки без регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно предоставените от него данни при оформяне/завършване на поръчката.

(8) Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на приключването на поръчката от Ползвателя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(9) За сключването на договора за покупко-продажба на стоки, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(10) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(11) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите e-mail адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика, използвайки съответната функционалност в интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като влязат в профила си в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и заявят стоката, или направо заявят стоката, в случай, че нямат регистрация.

Раздел VI „ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

Чл. 11. Правилата на настоящия Раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  и при сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите преди сключване на договора.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба на стоки.

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

 

Чл. 13. Ползвателят се съгласява, че трябва да заплати на Доставчика общата цена на стоките и доставката им към момента на сключване на договора за покупко-продажба на стоки.

 

Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.

 1. Ползвателите могат да използват стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите / https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki /.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката е била изпратена обратно на Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя и от сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(5) Ползвателят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи стандартно писмено изявление до Доставчика.

(7) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Ползвателя докато не получи стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай, че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от деня, следващ изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

Чл. 16. (1) Доставчикът или избраната от него спедиторска фирма предават стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Ползвателя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Раздел VII „ДРУГИ УСЛОВИЯ“

Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 

Чл. 18. При доставката Доставчикът определят използваната от него спедиторска фирма.

 

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или избраната от него спедиторска фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Раздел VIII „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на поръчката.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и изпълнението на договора.

 

Чл. 21. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.

Раздел IX „ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“

Чл. 22. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Раздел X „ПРЕКРАТЯВАНЕ“

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

Раздел XI „ДРУГИ УСЛОВИЯ“

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.